Loading color scheme

Na stiahnutie

 

Povolenia na nakladanie s odpadmi: 

 

Ochrana osobných údajov: 

 

Zverejňované údaje

osoby vykonávajúcej triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v zmysle par. 16 ods. 12 písm b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - za 1. kalendárny polrok 2023

Príloha č. 8 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Sklo

(20 01 02)

Plasty

(20 01 39)

Papier

(20 01 01)

Kompozity na báze lepenky

(20 01 03)

Kovy

(20 01 04)

Drevo

(20 01 38)

Spolu

Hmotnosť vyzbieraných odpadov (t)

 

 

 

 

0,317

 

0,317

 

Sklo

(20 01 02)

Plasty

(20 01 39)

Papier

(20 01 01)

Kompozity na báze lepenky

(20 01 03)

Kovy

(20 01 04)

Drevo

(20 01 38)

Spolu

Hmotnosť dotriedených odpadov (t)

 

 

 

 

0,317

 

0,317

 

Náklady na zber a dotriedenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu

Sklo

(20 01 02)

Plasty

(20 01 39)

Papier

(20 01 01)

Kompozity na báze lepenky

(20 01 03)

Kovy

(20 01 04)

Drevo

(20 01 38)

Spolu

Celkové náklady na zber

 

 

 

 

41,925

 

41,925

 

Sklo

(20 01 02)

Plasty

(20 01 39)

Papier

(20 01 01)

Kompozity na báze lepenky

(20 01 03)

Kovy

(20 01 04)

Drevo

(20 01 38)

Spolu

Celkové náklady na dotriedenie

 

 

 

 

23,31

 

23,31

 

Predaj odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu - Recyklácia

Materiál

Výnos z predaja odpadu prvému zariadeniu na zhodnocovanie odpadov činnosťou R2-R11

Náklad na odovzdanie odpadu prvému zariadeniu na zhodnocovanie odpadov činnosťou R2-R11

 

Hmotnosť

Výnos

Hmotnosť

Náklad

Obaly zo železných kovov

0,317

39,375